Idź do

Nad Pienińskim Parkiem Narodowym nie wolno wykonywać lotów dronami i innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi!

  • Drony postrzegane są przez ptaki jako zagrożenie lub konkurencja. W okresie lęgowym spłoszone mogą nie dostarczać regularnie pokarmu pisklętom, a w skrajnych przypadkach porzucą lęgi i opuszczą rewir.
  • Pieniński PN jest jednym z najmniejszych parków narodowych w Polsce, równocześnie jednym z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych. Na teren PPN corocznie wchodzi ponad 900.000 turystów. Zainteresowanie różnymi formami wykorzystania terenu parku, nie zawsze zgodnymi z celami parku narodowego (dotyczy to również lotów dronami) jest tak duże, że nie ma możliwości, aby przy równym traktowaniu wszystkich zainteresowanych dopuścić taką formę udostępniania bez szkody dla przyrody Parku oraz bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających.
Podstawa prawna:

Lotów nad parkami narodowymi i rezerwatami zakazuje ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze (Dz.U. 2019 poz. 1580):

Art. 124.
  1. Zabrania się wykonywania lotów statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych i rezerwatów przyrody poniżej wysokości względnych* podanych przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego w trybie art. 122.
  2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do lotów patrolowych i interwencyjnych, wykonywanych na zlecenie zarządzających parkami narodowymi i rezerwatami przyrody, administracji morskiej oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem.
Art. 209q.
Kto wykonuje loty statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych lub rezerwatami przyrody poniżej wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. 2019 poz. 1497) zakaz lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi określonymi w tym rozporządzeniu dotyczy przestrzeni powietrznej znajdującej się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego.

Zakaz ujęty jest również w regulaminie dla turystów zwiedzających Pieniński Park Narodowy.
*W całej strefie R15 obowiązuje zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (Dz.U. 2019 poz. 617) z wyłączeniem statków określonych w Dz.U. 2019 poz. 1497.