Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Pienińskiego Parku NarodowegoWstęp Deklaracji

Pieniński Park Narodowy Zobowiązujemy się zapewnić dostępność strony internetowej Pienińskiego Parku Narodowego zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Pienińskiego Parku Narodowego. - piepn.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 30.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.02.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa piepn.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niezgodności jakie się pojawiają to: Na stronie internetowej znajdują się zeskanowane dokumenty w formie obrazów jpg. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
Ułatwienia na stronie Pienińskiego Parku Narodowego:
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Treść niedostępna

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia 24.01.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 20.12.2023
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 17.01.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Adam Rusek , e-mail arusek@pieninypn.pl , telefon 18 262 56 01
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pieniński Park Narodowy ul. Jagiellońska 107B 34-450 Krościenko nad Dunajcem
Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego mieści się w jednym budynku w Krościenku. Wejście do budynku możliwe jest po schodach od strony parkingu oraz od ulicy Jagiellońskiej po schodach lub rampą dla wózków (wejście to jest otwarte w dniach i godzinach otwarcia wystawy przyrodniczej Parku). W korytarzu w pobliżu wejścia od strony parkingu umieszczona jest tablica informacyjna o rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń z podaniem nazwy działów i numerów pomieszczeń. Biura znajdują się na parterze lub pierwszym piętrze. Biura i sala konferencyjna znajdujące się na parterze są dostępne przez pochylnie, dwuskrzydłowe drzwi (otwierane w razie potrzeby) i szerokie korytarze. Na wystawę przyrodniczą znajdującą się na piętrze można wyjechać windą. Po całym obiekcie można poruszać się z psem asystującym.
Sekretariat i część biur znajduje się na pierwszym piętrze w skrzydle zachodnim (od strony parkingu). Na pierwsze piętro prowadzą schody. Istnieje możliwość dotarcia do sekretariatu przez wystawę przyrodniczą (windą na wystawę), a następnie wąskim korytarzem pokonując drzwi o szerokości 90 cm (przejścia posiadają progi).
Biblioteka i część biur znajduje się na pierwszym piętrze w skrzydle wschodnim. Na pierwsze piętro prowadzą schody. Istnieje możliwość dotarcia do biblioteki przez wystawę przyrodniczą (windą na wystawę), a następnie wąskim korytarzem pokonując drzwi o szerokości 90 cm (przejścia posiadają progi).

Aplikacje mobilne

Gra multimedialna „Odkrywca Parków Narodowych”
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobilems.npexplorer
https://appgallery.huawei.com/#/app/C107350201
https://apps.apple.com/us/app/odkrywca-park%C3%B3w-narodowych/id6444285637
Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.