Idź do

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2022 rok

Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Pienińskiego Parku Narodowego - umowa nr 3299/2022/Wn06/OP-PO-FN/D
Pieniński Park Narodowy podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o  dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów  i stacji ładowania dla Pienińskiego Parku Narodowego”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi  442.385,00 zł, kwota dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW wynosi 398.176,00 zł.

Zadanie rozpoczęto 8.07.2022 r. złożeniem wniosku w NFOŚiGW, a jego realizacja potrwa do 31.10.2023 r.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup:
  • samochodów zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z baterii kat. M1-BEV: 2 sztuki
  • ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym i mocy od 3,8 do mniej niż 22 KW: 1 sztuka,
  • innych niż ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym i mocy od 3,8 do mniej niż 22 KW: 1 sztuka.

2021 rok

Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym  poprzez wykup gruntów - umowa nr 3044/2021/Wn06/OP-wk/D
Pieniński Park Narodowy podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym  poprzez wykup gruntów”. Całkowity koszt przedsięwzięcia i zarazem kwota dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW, wynosi 715 300,00 zł. (umowa nr 3044/2021/Wn06/OP-wk/D)

Zadanie rozpoczęto 10.12.2021 r.i jego realizacja potrwa do 31.05.2022 r. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykup gruntów o  powierzchni 7,3227 ha.

W granicach PPN mamy do czynienia ze znacznym rozdrobnieniem gruntów i mozaiką terenów
o różnych rodzajach własności. Tereny znajdujące się poza władaniem PPN (grunty prywatne, gminne i grunty Skarbu Państwa w innym zarządzie) stanowią ok. 40 % powierzchni Parku.

Na gruntach wykupionych przez PPN stosowana będzie ochrona czynna (ekosystemy łąkowe) lub ochrona bierna (wyłączenie z gospodarczego wykorzystania w przypadku większości ekosystemów leśnych).

2020 rok

Ochrona gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykonanie przysługującego PPN prawa pierwokupu działek ewid. nr 7716, 7717, 7746/1, obszaru 0,1264 ha, położonych w miejscowości Krościenko n. D., gm. Krościenko n. D. - umowa nr 116/2020/Wn06/OP-wk/D
Pieniński Park Narodowy podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia o nazwie „Ochrona gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykonanie przysługującego PPN prawa pierwokupu działek ewid. nr 7716, 7717, 7746/1, obszaru 0,1264 ha, położonych w miejscowości Krościenko n. D., gm. Krościenko n. D.” (umowa nr 116/2020/Wn06/OP-wk/D).

Wykup realizowany będzie na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego i otuliny,
w miejscowości Krościenko n.D. Działki planowane do wykupu należą do kompleksu lasów i polan
o lokalnej nazwie Gródek, objętego ochroną krajobrazową i stanowią własność prywatną. Z uwagi na fakt, że tereny te znajdują się na obrzeżach PPN, w sąsiedztwie Krościenka n.D., narażone mogą być na silną presję inwestycyjną.

Obecnie działki zarastane są przez ekspansywne gatunki roślin, które mogą się rozprzestrzeniać na sąsiednie, nieużytkowane działki, powodując dalsze ich ubożenie gatunkowe. Zgodnie z zapisami Planu ochrony, działki ewid. nr 7716, 7717 i fragment działki 7746/1 w granicach PPN, przeznaczone są do ochrony stadiów sukcesji leśnej na łąkach. Zarastający fragment działki 7746/1 na terenie otuliny Parku ogranicza otwarte tereny żerowiskowe dla chronionych gatunków ptaków. Dla poprawy biotopu tych gatunków wskazany jest wykup działki i objęcie jej zabiegami ochrony czynnej kształtującymi kępy zadrzewień.

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - 4.137,68 zł.

Fundusz Leśny

Interreg - remont Zamku Pieniny

Pieniński Park Narodowy podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia o nazwie „Remont Zamku Pieniny – przywrócenie możliwości zwiedzania" (Mikroprojekt INT/ET/TAT/1/III/A/0251).
Termin rozpoczęcia ustalony został na 01.05.2020 r., natomiast zakończenia realizacji projektu na 30.04.2021 r. Całkowity budżet mikroprojektu wynosi 68.188,74 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 49.995,98 euro, środki z budżetu państwa 3.409,43 euro, a wkład własny PPN – 14.783,33 euro.

Partnerem mikroprojektu jest Państwowa ochrona przyrody Słowacji, dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego / Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Pieninského národného parku.

Zamek Pieniny, leżący na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, wybudowany został prawdopodobnie przez księżną Kunegundę (św. Kingę) pod koniec XIII w. i był pierwszym w pełni murowanym zamkiem na terenie ówczesnej Polski. Jest rzadkim przykładem obiektu refugialnego, czyli służącego tylko schronieniu podczas najazdu. Spełnił swoją rolę podczas III najazdu mongolskiego, chroniąc księżną i klaryski ze Starego Sącza. Później stał się miejscem kultu Kingi (praktykowanym do dnia dzisiejszego) oraz pobytu dwóch pustelników. Wpisany do rejestru zabytków w 2003 roku pod nr A-7/M.
W 2017 roku zawalił się fragment stropu piwnicy budynku bramnego, znajdujący się bezpośrednio przy wejściu na teren ruin. Ze względów bezpieczeństwa konieczne było całkowite zamknięcie wejścia na teren zamku. Obecnie dojście możliwe jest wyłącznie do groty Św. Kingi, co spotyka się z bardzo negatywnym odbiorem społecznym zarówno ze strony lokalnej społeczności (to tutaj odbywają się coroczne tradycyjne uroczystości), jak i turystów, dla których zamek jest jedną z głównych atrakcji na międzynarodowym transgranicznym szlaku łączącym w Pieninach polski i słowacki park narodowy (centralna część Pienin z międzynarodowym przełomem Dunajca jest pierwszym w Europie i drugim na świecie, transgranicznym obszarem chronionym). Ruiny wraz z grotą Św. Kingi są jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych regionu. Ze względu na niewielki obszar, region po obu stronach granicy jest traktowany jako całość, dlatego przywrócenie możliwości bezpiecznego zwiedzania zamku jest oczekiwane zarówno przez polskich, jak i słowackich turystów.

Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuje zabezpieczenie i konserwację części ruin (piwnica, taras widokowy wraz z dojściem). Właściwe zabezpieczenie ruin zatrzyma proces niszczenia zabytku powodowanego zarówno przez warunki atmosferyczne, jak i przez osoby próbujące dostać się do uszkodzonych ruin pomimo ich zamknięcia. Po przeprowadzeniu zabezpieczenia zniszczonych fragmentów ruin zamku możliwe będzie udostępnienie do zwiedzania całych ruin, a tym samym przywrócenie jednej z ważniejszych atrakcji kulturowych transgranicznego regionu pienińskiego. W ramach projektu planuje się zorganizowanie warsztatów, poświęconych historii zamku Pieniny i jego otoczeniu przyrodniczemu, przeznaczonych dla nauczycieli z lokalnych polskich i słowackich szkół oraz opracowanie i wydanie folderu informacyjnego w dwóch wersjach językowych o historii zamku Pieniny, przeprowadzonym remoncie oraz sposobie zwiedzania obiektu.

Projekt „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny"”

projekt LIFE