Idź do

Biblioteka Pienińskiego Parku Narodowego znajduje się we wschodnim skrzydle budynku dyrekcji PPN na I piętrze, pokój nr 217.

Godziny  pracy: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30. (wejście do budynku dyrekcji Pienińskiego PN od strony parkingu)
adres e-mail: biblioteka@pieninypn.pl
Biblioteka Pienińskiego PN gromadzi i udostępnia na miejscu następujące zbiory:
 • książki,
 • czasopisma,
 • archiwalia (licencjaty, prace magisterskie, analizy, kroniki, ekspertyzy, itp.),
 • separaty (odbitki, nadbitki i kserokopie materiałów drukowanych),
 • filmy (dot. PPN, przyrodnicze i edukacyjne),
 • nagrania dźwiękowe,
 • mapy,
 • dokumenty elektroniczne,
 • dokumenty życia społecznego,
 • zdjęcia,
 • negatywy,
 • przeźrocza,
 • pocztówki
Prawo do korzystania z biblioteki mają wszystkie osoby i instytucje zainteresowane pogłębianiem wiedzy o Pieninach i Pienińskim Parku Narodowym.
Ze zbiorów biblioteki można korzystać wyłącznie w czytelni, w godzinach otwarcia biblioteki.
W czytelni znajduje się 8 stanowisk czytelniczych, księgozbiór podręczny, zbiór czasopism, katalog autorski i rzeczowy.
W przypadku korzystania ze zbiorów zdjęć, negatywów, pocztówek i przeźroczy należy zwrócić uwagę, ze są one chronione prawami autorskimi Pienińskiego Parku Narodowego oraz innych uprawnionych osób. Zasady korzystania z tych zbiorów specjalnych określa osobny regulamin.

WARSZTAT INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNY
Katalogi: komputerowy/kartkowy
 • Program biblioteczny Libra 2000
 • Baza zbiorów zdjęć, negatywów, przeźroczy i pocztówek (ACCESS)
 • Bibliografia pienińska (możliwość sporządzania zestawień)

Bibliografia przekrojowa Pienin

opracował Krzysztof Karwowski
Pełna bibliografia pienińska, uwzględniająca również ważniejsze artykuły prasowe i materiały niepublikowane, liczy przypuszczalnie grubo ponad 10 tys. tytułów. Baza bibliograficzna w Pienińskim Parku Narodowym (PPN), prowadzona od początku lat 90. XX w., zawiera blisko 7 tys. pozycji i co roku zwiększa się o około 200 nowych rekordów.

Niniejszą przekrojową bibliografię zestawiono z około 450 najważniejszych pozycji piśmiennictwa, opisującego Pieniny w zakresie przyrodniczym i kulturowym. Osoby zainteresowane tym regionem, głównie uczniowie i studenci, powinni znaleźć tu adresy do podstawowej literatury zawierającej informacje przydatne do wypracowań, prac maturalnych, semestralnych, licencjackich i magisterskich. Zapewne zajrzą tu przewodnicy i turyści z zacięciem krajoznawczym, którzy chcieliby zapoznać się z publikacjami poszerzającymi ich wiedzę.

Zdajemy sobie sprawę, że obecny wykaz piśmiennictwa wymaga jeszcze wielu uzupełnień i poprawek, stąd propozycja zgłaszania swoich uwag na adres: kkarwowski@pieninypn.pl

Bibliografię podzielono na 10 działów tematycznych a te na bardziej szczegółowe zagadnienia. W ostatnim dziale zamieszczono tytuły wybranych form wydawniczych. Każda pozycja piśmiennicza zawiera podstawowe dane bibliograficzne oraz adnotację, czyli krótki opis treści.
Przyjęto następujące kryteria wyboru piśmiennictwa:
 1. Zasięg geograficzny: Pieniny Właściwe, Pieniny Spiskie, Małe Pieniny, pieniński pas skałkowy (w przypadku zagadnień geologicznych), Pieniny słowackie i Magura Spiska (w przypadkach opisów ogólnych lub w połączeniu z problematyką polską).
 2. Zasięg historyczno-kulturowy: szeroko rozumiany „region pieniński”, obejmujący Pieniny, południowe stoki Gorców, południowo-zachodnią część Beskidu Sądeckiego, wschodnią część Podhala oraz historyczny Spisz polski i słowacki (gdy występuje w połączeniu z problematyką polską).
 3. Kryteria przyrodnicze: skoncentrowano się na pozycjach opisujących duże grupy systematyczne (z niewielkimi wyjątkami), zbiorowiska lub biocenozy.
Niemal wszystkie zamieszczone w niniejszej bibliografii pozycje piśmiennicze znajdują się w bibliotece Pienińskiego Parku Narodowego. Dla osób poszukujących bibliografii bardziej szczegółowej zapraszamy na stronę internetową biblioteki: biblioteka@pieninypn.pl, na której znajduje się kartoteka zagadnieniowa.

Podział tematyczny i zagadnieniowy: