Idź do

Klauzula Informacyjna - RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pieniński Park Narodowy zwana dalej „PPN”.
 2. Inspektor Ochrony Danych: W PPN powołany został Inspektor Ochrony Danych: Ludwik Wolski, kontakt : Inspektor Ochrony Danych, ul. Jagiellońska 107 B 34-450 Krościenko n.D, adres e-mail: iod@pieninypn.pl.
 3. Kategorie danych osobowych: PPN przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PPN w następujących celach: realizacji przez PPN czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia.
 5. Udostępnienie danych osobowych: Pani/Pana dane nie są udostępniane przez PPN.
 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: Pani/Pana dane nie są przekazywane.
 7. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z wymogami prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem przez PPN Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Źródło pochodzenia danych: Pani/Pana dane osobowe pochodzą od wnioskodawcy.
 10. Wymóg podania danych: Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.